Buresboahtin - Tervetuloa - Welcome

Buresboahtin - Tervetuloa - Welcome

Ehdotus saamen kielen elvyttämisen toimenpideohjelmaksi

Ehdotus saamen kielen elvyttämisen toimenpideohjelmaksi luovutettiin ministereille 2.3.
Opetus- ja kulttuuriministeriön vuonna 2010 asettama työryhmä luovutti ehdotuksensa saamen kielen elvyttämisohjelmaksi opetusministeri Jukka Gustafssonille ja kulttuuri- ja urheiluministeri Paavo Arhinmäelle perjantaina 2.3. Ehdotus toimenpideohjelmaksi lähtee seuraavaksi lausuntokierrokselle. Lopullisen ehdotuksen valtioneuvostolle laatii
opetus- ja kulttuuriministeriö neuvoteltuaan ensin asiasta saamelaiskäräjien kanssa.

Toimenpideohjelmassa korostetaan: Saamen kielen opetusta kehitetään koko maassa ja etäyhteyksiä hyödyntävä saamen kielen opetusta tukeva järjestelmä on käytössä koko maassa;

Ohjelmassa ehdotetaan myös saamelaisalueen ulkopuolella asuvien saamelaisten päivähoito- ja opetusmittämistä mahdollisuuksien selvittämistä vuoteen 2013 mennessä.

Saamen kielen elpymisen visioksi asetetaan se, että kaikkien kolmen saamen kielen elpymisessä on tapahtunut selvää edistymistä vuoteen 2025 mennessä. Inarinsaamen ja koltansaamen kielet eivät silloin ole enää vakavasti uhanalaisia kieliä. Kielenpuhujia on selvästi nykyistä enemmän.
Saamen kielet näkyvät ja kuuluvat mediassa ja kieltä käytetään luontevasti julkisissa palveluissa. Saamen kielen käyttöä arvostetaan ja kielen käyttöön kannustetaan.
Saamen kielen taito katsotaan eduksi ja ansioksi useissa työtehtävissä. Saamelaisten kotiseutualue toimii saamen kielen ja kulttuurin keskuksena, jonka vaikutukset säteilevät koko maahan.

Pohjoismainenyhteistyö tukee kielen kehittämistä ja palvelujen tuottamista saamen kielellä.

Tavoitetilat

–– Saamea äidinkielenään puhuvat lapset ja nuoret saavat päivähoitoa ja opetusta saamen kielellä ja heille on omakielistä tarjontaa mediassa. Lapset ja nuoret käyttävät aktiivisesti omaa kieltään sekä kotona, perinteisissä elinkeinoissa, kaveripiirissä, harrasteissa että koulussa.

Lasten vanhemmat ja isovanhemmat siirtävät oman kielensä ja perinteensä lapsilleen ja lapsenlapsilleen sekä saavat tietoa ja tukea kasvatustehtäväänsä.
Saamenkielinen aikuisväestö osaa lukea ja kirjoittaa omaa kieltään.

–– Saamen kieltä toisena kielenään puhuvat ovat kehittäneet kielitaitonsa äidinkielen tasolle ja he käyttävät kieltä aktiivisesti sekä kotona, vapaa-ajalla, koulussa että työssä. Saamen kieltä toisena tai vieraana kielenään puhuvien lasten ja nuorten kieltä tukevat erityisesti saamenkieliset päiväkodit, kielipesät ja koulu.

–– Saamen kielensä menettäneiden vanhempien lapsille on luotu pysyvä mahdollisuus kielen elvyttämiseen. Saamen päivähoito, kielipesät, ja koulu toimivat läheisessä yhteistyössä tukien kielen oppimista ja mahdollistaen aktiivisen kaksikielisyyden saavuttamisen. Aikuisväestöstä erityisesti kouluikäisten lasten vanhemmat elvyttävät aktiivisesti omaa kieltään ja tukevat lastensa kielen oppimista.

Kaikki kolme Suomessa puhuttua saamen kieltä – pohjoissaame, inarinsaame ja koltansaame – ovat uhanalaisia. Saamen kielen elpyminen edellyttää useita toimenpiteitä.

Keskeiset haasteet:

Toimenpideohjelmassa pidetään keskeisinä haasteina riittävän saamen kielen ja saamenkielisen opetuksen ja päivähoidon turvaamista, eri alojen pätevien ja kieltä riittävästi osaavien ammattilaisten vähyyttä sekä saamelaisten poismuuttoa kotiseutualueeltaan, mikä on merkinnyt saamen kielten luonnollisten käyttöympäristöjen vähentymistä.
Toimenpideohjelma luovutettiin opetusministeri Jukka Gustafssonille ja kulttuuri- ja urheiluministeri Paavo Arhinmäelle perjantaina 2. maaliskuuta. Ohjemasssa ehdotetaan muun muassa kielipesätoiminnan vakiinnuttamista ja laajentamista. Kielipesä on kielelliselle vähemmistölle tai alkuperäiskansalle tarkoitettua toimintaa, jossa kaikki toiminta tapahtuu alusta asti pelkästään kyseessä olevan kansan kielellä, vaikka osallistujat eivät osaisi sitä lainkaan. Lisäksi on panostettava saamenkielisen päivähoidon tarjoamiseen lain edellyttämällä tavalla, koska sillä on merkittävä rooli saamen kielen ja kulttuurin ylläpitäjänä ja vahvistajana. Ohjelman mukaan on myös kehitettävä saamen kielen opetusta koko maassa sekä lisättävä saamen kieltä osaavan pätevän varhaiskasvatus- ja opetushenkilöstön määrää.

Lue toimenpideohjelma:

Työryhmän ehdotus saamen kielen elvyttämisen toimenpideohjelmaksi löytyy tästä
http://www.samediggi.fi/index.php?option=com_content&task=view&id=567&Itemid=39

Opetusministeri Gustafson ja kulttuuriministeri Arhinmäki:
Saamen kielten turvaaminen on tärkeä kansallinen hanke. He antoivat lupauksensa edistää ohjelman toteuttamista tämän hallituskauden aikana:

http://www.samediggi.fi/index.php?option=com_content&task=view&id=567&Itemid=39

http://www.yle.fi/sapmi/oddasat/2012/03/evttohus_giellaealaskahttinprogramman_lea_garvvis_3300871.html

Saamelaisaiheinen ART LAB -näyttely- ja tapahtumakokonaisuus Annantalon taidekeskuksessa, lasten ja nuorten taidetalossa

Helsingin keskustassa:
http://www.annantalo.fi/EnrolmentClient/info.aspx?key=FF719A59A14524FB502464BEF8A1F3AC

Tietoja Irja Seurujärvi-Karin väitöstilaisuudesta.

Vastaa